ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN LERENNOTULEREN.NL


Algemeen

 • Allround Support Groep behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende deelname of bij een calamiteit, de training tot twee weken voor aanvangsdatum te annuleren of te verschuiven. Als een training wordt geannuleerd, worden kosten die reeds in rekening zijn gebracht, gecrediteerd.
 • Allround Support Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige kosten van de deelnemer *¹) of hun organisatie, die veroorzaakt zouden kunnen zijn door een annulering van een training.
 • Allround Support Groep behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de door Allround Support Groep verschafte leermiddelen. De deelnemer is niet gerechtigd materiaal, waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Allround Support Groep toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Inschrijving

 • Inschrijving vindt schriftelijk plaats.
 • De inschrijving wordt op het moment van ontvangst door Allround Support Groep aanvaard tenzij het tegendeel (schriftelijk) aan de deelnemer wordt meegedeeld.

Annulering

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u niet aan de training kunt deelnemen. Hiervoor hanteren wij de volgende annuleringsregeling.

 • Een annulering kan telefonisch gemeld worden, maar dient altijd schriftelijk bevestigd te worden.
 • Bij annulering meer dan 4 weken voor aanvang, bent u geen annuleringskosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang, zijn 25% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag, zijn de totale deelnamekosten verschuldigd.
 • Het is mogelijk om een vervang(st)er deel te laten nemen aan dezelfde training op

hetzelfde tijdstip. Wij stellen het op prijs wanneer u dit tijdig aan ons doorgeeft.

 • Tussentijds annuleren bij meerdaagse trainingen is niet mogelijk.
 • De ontvangstdatum is altijd bepalend. 

Verschuiving

 • Verzoeken tot verschuiving kunnen telefonisch gedaan worden, maar dienen altijd

schriftelijk bevestigd te worden.

 • Tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is het mogelijk om

deelname aan een training kosteloos te verschuiven naar een andere datum.

 • Bij verschuiving tot 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt een bedrag van 20% van de deelnamekosten in rekening gebracht, zijnde verschuivingskosten.
 • Verschuiving binnen 2 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag wordt aangemerkt als een annulering.
 • Bij de nieuwe datum gelden weer de trainingsvoorwaarden. Indien er nog niet voor een nieuwe datum is ingeschreven en er wordt alsnog tot annulering overgegaan, geldt de datum van verschuiving als datum van annulering.
 • Een training die verschoven is, dient binnen een jaar na de eerste inschrijfdatum gevolgd te worden. Is dit niet het geval, dan wordt de training automatisch geannuleerd en wordt het volledige trainingsbedrag in rekening gebracht. 

Betaling

 • Het verschuldigde bedrag dient voor het einde van de betalingstermijn, zoals deze vermeld is op de factuur, voldaan te zijn.
 • In geval van wanbetaling komen alle kosten, zoals rentekosten en incassokosten, voor rekening van de contractant *²). 

*¹) Deelnemer: degene die de training/workshop daadwerkelijk gaat volgen.

*²) Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de

training/workshop.